Elke dag opnieuw zijn duizenden politiemensen in de weer om ons te beschermen en om onze veiligheid te garanderen. Ze bestrijden overlast, geweld en criminaliteit en dit vaak met risico/gevaar voor hun eigen veiligheid en zelfs voor hun eigen leven. Deze mensen verdienen ons respect. Ondanks de enorme inspanningen die zij dag in dag uit leveren, worden we nog steeds te vaak teleurgesteld in de terechte verwachtingen die wij in hen stellen. Dit is echter zelden te wijten aan de politiemensen zelf maar wel aan de gebrekkige organisatie waarbinnen zij moeten functioneren, het tekort aan innovatieve middelen waarmee zij hun steeds complexer wordende taken moeten uitvoeren, de enorme verscheidenheid aan taken die zij bij gebrek aan andere uitvoerders er maar telkens weer moeten bijnemen.

Onder minister van Binnenlandse Zaken Jambon werd er na jaren van verwaarlozing eindelijk opnieuw geïnvesteerd in onze politie.  Deze investeringen hadden tot doel om  de politie stap voor stap klaar te maken  voor de uitdagingen van de toekomst. Het werk van de Zweedse regering werd de voorbije legislatuur jammer genoeg ook op het vlak van veiligheid niet verdergezet, integendeel.  

De tijd van oeverloze ronde tafels, Staten-Generaal en werkgroepen is voor de N-VA dan ook definitief voorbij. De veiligheid van onze burgers staat op het spel. Er moet dan ook eindelijk effectief werk gemaakt worden van een transparantere en flexibelere financiering van onze politiediensten, het opnieuw aantrekkelijk maken van de politie als werkgever, de hervorming van de politieopleiding etc. 

Naast het uitvoeren van de nodige hervormingen die zullen leiden tot de performante werking van onze politie is het voor de N-VA essentieel dat we ervoor zorgen  dat de mensen die ons dagelijks beschermen en trachten onze veiligheid zo goed als mogelijk te garanderen ook zelf beschermd en gerespecteerd worden. 

Geweld mag op geen enkele mogelijke manier getolereerd worden, zeker niet wanneer het gericht is tegen personen in publieke functies of gezagsfuncties. We willen hieromtrent dan ook een nultolerantie invoeren. Geen enkele daad van bedreiging of geweld tegen eerstelijnsberoepen waaronder  politie-, veiligheids- en hulpdiensten mag zonder gevolg blijven/of onbestraft blijven. 

We zorgen er dan ook voor dat er in deze gevallen niet meer geseponeerd wordt omwille van opportuniteitsredenen. Ieder feit moet vervolgd worden.