Voor de N-VA kan actieve levensbeëindiging als er geen enkele andere uitweg is om aan het onmenselijke lijden van een terminale patiënt een einde te maken en de betrokkene er zelf om verzoekt. Voor er nog sprake kan zijn van een wijziging aan de wet, is de N-VA vragende partij voor een evaluatie van de bestaande wetgeving en de recente wijzigingen die werden doorgevoerd.

De N-VA heeft de uitbreiding naar minderjarigen ondersteund. Euthanasie voor minderjarigen kan enkel wanneer aan verschillende bijkomende voorwaarden is voldaan. Zo is het onder meer absoluut noodzakelijk dat alle betrokken artsen vaststellen dat het om een mondige, wilsbekwame patiënt gaat. Die patiënt moet zich in een terminale fase bevinden en fysiek ondraaglijk lijden. Natuurlijk moet de vraag altijd uitgaan van de jongere zelf. De ouders krijgen daarbij een vetorecht.

Euthanasie mag nooit een alternatief zijn voor goede palliatieve zorg. Daar moeten méér middelen voor worden vrijgemaakt.