De N-VA gaat voluit voor een sterk Vlaanderen in een op regels gebaseerde internationale orde. In een wereld waarin buitenlandse gebeurtenissen vaak ook een binnenlandse impact hebben, is het van belang mee vorm te (kunnen) geven aan buitenlands en Europees beleid. We verstevigen daarom de Vlaamse diplomatie en evolueren naar een sterker geregionaliseerd buitenlands beleid. Zo kunnen we onze politieke en economische belangen in het buitenland behartigen. We streven naar een goede samenwerking met de buurlanden en gelijkgezinde landen om internationaal en Europees meer op de besluitvorming te wegen. De N-VA blijft zich hoeden voor pogingen  om het buitenlandse beleid te herfederaliseren. 

Als open economie leeft Vlaanderen van de internationale handel. Vrijhandel creëert welvaart en we blijven daarom ambitieuze en duurzame handelsakkoorden nastreven. De Europese Unie is het geschikte niveau voor een slagkrachtig handelsbeleid. Via het diversifiëren van onze aanvoer en het wegwerken van obstakels voor onze export, verhogen we onze weerbaarheid in tijden van crisis. Duurzame handelsakkoorden zijn daarenboven de hefboom bij uitstek om gezamenlijke uitdagingen als klimaatverandering aan te pakken. Eerlijke handel moet uiteraard wederkerig zijn en op een gelijk speelveld plaatsvinden. We blijven ageren tegen oneerlijke concurrentie, gaan dumping tegen en handhaven onze productstandaarden zodat ingevoerde producten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen.

In haar buitenlands beleid pleit de N-VA voor het uitdragen van onze basiswaarden. We willen in dialoog treden met andere landen, waarbij het respect voor de mensenrechten, de democratische basiswaarden en het recht op zelfbeschikking centraal staan.