Militairen

De Russische invasie in Oekraïne heeft definitief een einde gemaakt aan de periode van internationale stabiliteit na het einde van de Koude Oorlog. Het vredesdividend is ondertussen opgesoupeerd. We blijven ijveren voor een op regels gebaseerde internationale orde, maar moeten onze weerbaarheid opschroeven tegen de dreigingen van regimes die deze orde doelbewust ondermijnen. De dreigingen hebben nu al een impact op onze veiligheid en welvaart: cyberaanvallen verstoren onze economie, de Russische invasie in Oekraïne zorgde voor stijgende voedsel- en energieprijzen, de aanvallen op schepen in de Rode Zee ontwrichten onze logistieke ketens, met stijgende transportprijzen en welvaartsverlies tot gevolg. 

Investeren in defensie

Als lidstaat van de NAVO beschikken we over een slagkrachtige verdediging, maar we moeten ons opnieuw een geloofwaardige bondgenoot tonen. We moeten aan onze verplichtingen voldoen en ijveren daarom voor een versneld groeitraject om eindelijk 2 procent van ons bbp te spenderen aan Defensie. We kunnen dit niet langer aan anderen overlaten. Dankzij deze verhoogde defensie-inspanning, investeren we meer en sneller in Defensie, waarbij we de capaciteiten van de verschillende componenten uitbouwen. We zorgen ervoor dat Defensie over voldoende gespecialiseerd materiaal en personeel beschikt om de dreigingen af te slaan. We zetten ook in op een sterkere bescherming van onze kritieke infrastructuur.

Defensiesamenwerkingen

Uiteraard blijven we onze Defensie internationaal verankeren en dit in eerste instantie binnen de NAVO. Complementair hieraan zetten we in op defensiesamenwerking binnen de Europese Unie. We versterken onze bestaande partnerschappen, bijvoorbeeld via een ‘Leger van de Lage Landen’, en zoeken naar nieuwe met gelijkgezinde landen. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe dreigingen, faciliteren we een ecosysteem waarin Defensie, de bedrijfswereld en kennisinstellingen samenwerken aan productinnovaties. We werken de belemmeringen voor onze defensie-industrie weg, zodat deze zich kan ontwikkelen en er voldoende capaciteit is om tijdig nieuwe systemen te kunnen leveren.

Een flexibel leger

We zetten ten slotte in op een flexibel leger, dat gebouwd is rond een professionele kern, maar substantieel uit te breiden is met een goed getrainde reserve. Voor het actieve personeel zetten we defensie in de markt als aantrekkelijke werkgever. Daarnaast werken we samen met de andere belanghebbenden om de reserve vorm te geven. Via een Territoriale Reserve (Homeguard) verhogen we onze weerbaarheid tegen dreigingen tegenover onze kritieke infrastructuur en bieden we hulp aan de natie.