Asiel

We willen de controle terug over onze grenzen én over onze welvaartstaat. 
Onze partij pleit op Europees niveau voor een paradigmashift. Asiel kan aangevraagd worden buiten de EU. Opvang en bescherming kan, maar buiten de Europese grenzen, in eigen regio. Wie op illegale wijze het Europees grondgebied probeert binnen te raken, verliest voor altijd het recht op asiel of verblijf. Echte vluchtelingen worden hervestigd. Enkel op die manier roepen we een halt toe aan de menselijke drama’s en de georganiseerde misdaad van bendes die deze mensen misbruiken.

Asiel is een gunst, geen verworven recht. De asielprocedure mag maximaal zes maanden duren. Zolang hun procedure loopt, worden asielzoekers in collectieve centra opgevangen. Wie geen bescherming krijgt, moet terug naar eigen land. Bij voorkeur vrijwillig, maar onder dwang als het moet.

Migratie

Migratie heeft een impact op alle geledingen van onze maatschappij: onderwijs, huivesting, arbeidsmarkt, gezondheidszorg. Migratie kan alleen een meerwaarde zijn als ze gecontroleerd gebeurt en mensen aantrekt die hier ingeschakeld worden in het economische en maatschappelijke weefsel. Daarom moet er een onderscheid gemaakt worden tussen actieve en passieve migratie. Wij bepalen welke profielen onze samenleving nodig heeft.Volgmigratie scherpen we aan, met hogere integratie- en inkomenseisen. Wat arbeidsmigratie betreft, willen we topprofielen aantrekken. De procedures om hooggeschoolde of internationaal gegeerde technische profielen toegang te geven tot onze arbeidsmarkt, moeten eenvoudiger en sneller. Ook kennismigratie blijven we aanmoedigen. Zo plukken we de economische vruchten van onze onderwijsinvesteringen.

Terugkeer moet opnieuw een speerpunt worden, waarbij de absolute prioriteit op het terugsturen van criminele illegalen moet liggen Met een illegalenregister, de mogelijkheid tot woonstbetreding en de maximalisering van de plaatsen in gesloten centra (waar ook gezinnen met kinderen als ultimum remedium zo kort mogelijk moeten kunnen worden geplaatst met het oog op hun terugkeer) krijgen we terug grip op het terugkeerbeleid.