Autosnelweg

De zero-emissiewagen komt daaraan deels tegemoet, maar de betaalbaarheid en haalbaarheid van de snelle uitrol van die wagens zijn onzeker. 

De files bestrijden met het spoorvervoer ligt niet direct voor de hand als men de prestaties van de NMBS bekijkt. Onder de regering-De Croo haalde men de slechtste resultaten ooit: de slechtste stiptheid, het meeste afgeschafte treinen, en de grootste ontevredenheid onder de reizigers. Die ontevredenheid wordt mede veroorzaakt door een toenemend gevoel van onveiligheid op het openbaar vervoer. 

De N-VA streeft naar een performant en geïntegreerd openbaar vervoersysteem dat op basis van één vervoersbewijs toegankelijk is. Centraal staat combimobiliteit. Dat betekent dat verschillende manieren van vervoer naast elkaar bestaan én elkaar aanvullen. De auto alleen zal ons niet redden, maar het openbaar vervoer evenmin. Dit én-én-beleid betekent niet dat er geen keuzes moeten worden gemaakt. Zeker wel, afhankelijk van de locatie: op de ene plaats geven we de fiets meer ruimte, op een andere plaats zorgen we voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Auto’s blijven een onontbeerlijk deel van de mobiliteit van de Vlaming. Daarbij omarmen we de zero-emissiewagen, maar niet sneller dan Europees verplicht. Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Vlaanderen, waarbij de stations dienen als strategische mobiliteitsknooppunten. De aanwezigheid daarbij van een sterk aanbod van zowel bussen als deelmobiliteit is cruciaal. Gewelddadige mensen op en rond het openbaar vervoer pakken we hard aan. Verdere investeringen blijven op vele vlakken nodig. 

De verkeersveiligheid, zeker voor de zwakke weggebruikers, blijft een grote uitdaging. Wij bieden een holistisch verhaal voor de mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen, waarbij mens, milieu, en economie worden verzoend. Investeringen in verkeersveiligheid zetten we de komende jaren verder. Dat blijft een topprioriteit voor de N-VA. Daarbij besteden we extra aandacht aan infrastructuur die de zwakke weggebruiker maximaal beschermt. Zwarte punten en schoolomgevingen worden als eerste aangepakt. Ook de weg- en fietsinfrastructuur mogen we niet uit het oog verliezen, net zomin als de Vlaamse zeehavens en luchthavens die cruciaal zijn voor onze welvaart.  

Een efficiënt mobiliteitsbeleid is vandaag niet eenvoudig. Sommige stukjes van bevoegdheden zitten hier, andere brokjes daar. Bovendien verschillen de vervoersuitdagingen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel vaak. Voor een écht efficiënt beleid moet Vlaanderen daarom volledig verantwoordelijk worden voor mobiliteit.