Ieder kind heeft nood aan een warme thuis. Wanneer biologische ouders daar niet voor kunnen zorgen en begeleiding niet werkt, is uithuisplaatsing de laatste optie. We verkiezen daarbij de opvang van een kind in een gezin boven de opvang in een instelling.  

Pleegzorg

Dat kandidaat-pleegouders bereid zijn hun gezin open te stellen, vinden we als N-VA bewonderenswaardig. Daarom willen we pleegouders extra ondersteunen. Op initiatief van de N-VA is er intussen een statuut voor pleegouders en bij de hervorming van de gezinsbijslagen is voorzien in een toeslag voor pleegouders. Belangrijk is ook dat er voldoende tijd is om een affectieve band te scheppen tussen pleegouders en pleegkind. Vandaag hebben pleegouders slechts recht op zes dagen pleegzorgverlof, om bijvoorbeeld naar de familierechtbank te gaan. Daarom wil de N-VA het zorgverlof voor pleegouders uitbreiden.

Adoptie

Ook kandidaat-adoptieouders willen we meer zekerheid bieden. We willen eveneens het adoptielandschap vereenvoudigen door de verschillende adoptiediensten samen te voegen.

We blijven oog hebben voor de vereenvoudiging van de adoptieprocedure en de bijhorende kosten. Verder investeren we in het niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod en ook in alternatieve residentiële opvang zoals gezinshuizen.