Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten. Inburgeren is méér dan zich ergens vestigen. Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie. Maar daar stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven,… De Nederlandse taal is daarbij wat ons verbindt en dus cruciaal.

De N-VA vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te geven. Het essentiële vertrekpunt voor integratie is het omarmen van onze verlichte waarden. En die staan niet open voor discussie. Deze waarden en normen, rechten en plichten die in onze samenleving gelden, moeten worden gerespecteerd en nageleefd. De inburgeringsplicht is ook gekoppeld aan het verblijfsrecht. Op Vlaams niveau wordt dit opgenomen in het door de nieuwkomer te ondertekenen inburgeringscontract. Op federaal niveau zal de N-VA blijven ijveren voor een nieuwkomersverklaring.

Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.